AAU logo
AAU Bygning

Aalborg Universitet søger to nye medlemmer af bestyrelsen

Aalborg Universitets bestyrelse skal have to nye eksterne medlemmer for henholdsvis perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2023 og perioden 1. februar 2020 - 31. januar 2024.

To eksterne medlemmer af Aalborg Universitets bestyrelse er henholdsvis udtrådt og udtræder af bestyrelsen med udgangen af marts 2019 og januar 2020. Bestyrelsen skal derfor have to nye medlemmer.

Alle kan indgive forslag til kvalificerede kandidater ved udfyldelse af en indstillingsblanket vedlagt CV (se nederst i opslaget).

Kandidaternes kvalifikationer

AAU's bestyrelsesformand Lene Espersen fortæller i videoen herunder om, hvilke kvaliteter ansøgere til bestyrelsesposten skal have.

 

Ifølge universitetsloven og vedtægten for Aalborg Universitet skal bestyrelsens eksterne medlemmer afspejle universitetets opgaver. De eksterne medlemmer skal tilsammen have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. De eksterne medlemmer skal have en kandidatuddannelse eller en uddannelse på tilsvarende niveau, og mindst ét af de eksterne medlemmer skal have erfaring som anerkendt forsker. Der skal blandt de eksterne medlemmer være en afbalanceret repræsentation i forhold til sektorer, det regionale og det nationale.

De eksterne medlemmer udpeges i deres personlige egenskab. De må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser.

Foruden de kriterier, der er fastlagt i universitetsloven og Aalborg Universitets vedtægt, fastlægger AAU Indstillingsorgan yderligere kriterier.

De to kandidater skal komplementere hinanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer og skal hver leve op til gerne flere af følgende kriterier:

  • Tilknytning til regionen
  • Bred forståelse for samfundsforhold
  • Kompetencer inden for it og digitalisering
  • Aktiv del af erhvervslivet, herunder gerne som aftager af universitetets kandidater
  • Strategisk forståelse
  • Indsigt i og erfaring med politiske forhold

Der lægges i øvrigt vægt på, at kandidaten har en grundlæggende interesse for Aalborg Universitets virke, indsigt i bestyrelsesarbejde, et internationalt udsyn samt en helhedsorienteret tilgang til bestyrelsens varetagelse af Aalborg Universitets kerneaktiviteter og forskellige hovedområder.

Bestyrelsesmøderne foregår på dansk, hvorfor kandidater til de ledige bestyrelsesposter skal beherske et skandinavisk sprog i skrift og tale.

Bestyrelsens sammensætning og opgave

Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet og har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetet bedriver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder m.v.

Aalborg Universitets bestyrelse består af 11 medlemmer, hvoraf 6 er eksterne og udpeges af universitetets udpegningsorgan. De eksterne medlemmer udpeges for en periode på 4 år og kan genudpeges én gang. De øvrige 5 medlemmer vælges af og blandt AAU’s ansatte og studerende.

Indgivelse af forslag

Forslag kan indgives ved udfyldelse af indstillingsblanketten med angivelse af, hvilken udpegningsperiode kandidaten indstilles til. Indstillingsblanketten vedlagt kandidatens CV indgives senest søndag den 2. juni 2019.

Forslag sendes til: nsn@adm.aau.dk
Emne: Nyt bestyrelsesmedlem

NB: Såfremt indstillingsblanket eller CV indeholder CPR-nummer eller andre fortrolige oplysninger, bør dokumenterne sendes med sikkermail.rektorsekretariatet@adm.aau.dk.

Efter modtagelse af forslag vil AAU Indstillingsorgan foretage en vurdering af de foreslåede kandidater, udarbejde en begrundet indstilling og til AAU Udpegningsorgan indstille mindst to kvalificerede kandidater for hvert ledigt mandat. AAU Udpegningsorgan træffer på baggrund af indstillingerne beslutning om de kommende bestyrelsesmedlemmer. Forslagsstillerne vil modtage en bekræftelse på modtagelsen af forslaget og vil efter processens afslutning blive orienteret om, hvilke kandidater der blev udpeget til bestyrelsen.
 

Læs mere om Aalborg Universitets bestyrelse

Nyheder fra AAU