Nyt forskningscenter får millionbeløb til forskning i regional ulighed

Nyt forskningscenter får millionbeløb til forskning i regional ulighed

Geografiske forskelle i økonomi, arbejdsmarkedsforhold, bosætning og uddannelsesforhold bliver omdrejningspunktet i et nyt forskningscenter på Aalborg Universitet. Målet er at skabe et fyrtårn inden for forskning i regional ulighed.

En bevilling på 5,5 mio. kr. fra Det Obelske Familiefond betyder, at Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed under Institut for Statskundskab, Institut for Økonomi og Ledelse og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) på Aalborg Universitet nu kan påbegynde en række undersøgelser af årsager til og konsekvenser af de geografiske forskelle i virksomhedernes værditilvækst og væksten i befolkningen og arbejdsstyrken. 

- I den hjemlige debat og i store dele af den internationale forskning er der en tendens til at se den regionale ulighed som effekt af strukturelle samfundsændringer, som ikke kan påvirkes. Arbejdspladserne koncentreres i de store byer, folk flytter hen, hvor der er arbejde, og så tilpasser den offentlige service sig til folketallet. Men helt så enkelt er det ikke, og tingene følges ikke altid ad. Fx har flere jyske kommuner mangel på arbejdskraft, men alligevel mister de indbyggere. Vores grundantagelse er, at pilene kan gå flere veje. At det er samspillet mellem jobskabelse, bosætning og institutionsudvikling, der er afgørende for den regionale udvikling, fortæller professor og forskningsleder Jørgen Goul Andersen fra Institut for Statskundskab. 
 

Synlig og usynlig regional politiklægning

Desuden er det et åbent spørgsmål, om fremtidens erhvervsudvikling nødvendigvis vil være koncentreret til de store bysamfund og metropoler. Et af hovedprojekterne på Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed vil undersøge betingelserne for erhvervsdynamikken - at fremtidsrettede virksomheder kan opstå og udvikle sig også i ”yderområderne”. Et andet hovedemne er en analyse af, hvad der betinger de store bruttostrømme af flytninger ud og ind Og et tredje tema bygger på sondringen mellem den synlige og den usynlige regionalpolitik. Hvor den usynlige regionalpolitik er de afledte regionale og lokale effekter af de politikker, der handler om alt muligt andet, specielt reformer af offentlige institutioner. Hvad betyder det fx, at nogle byer mister deres sygehus, politistationen, byretten osv. som led i reformerne af sundhedsvæsenet, retsvæsen og politi, osv.

Endelig er sigtet med centeret også at samle og synliggøre den regionalforskning, der foregår på Aalborg Universitet på tværs af institutter og fakulteter. Ifølge professor Jørgen Goul Andersen vil centeret og herunder det nye store projekt bl.a. kunne give politikerne et større fagligt grundlag at vurdere de regionale konsekvenser af et lovforslag på.
 

Forskningsmæssigt fyrtårn

Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed blev etableret i maj 2017, og de faglige ambitioner hos centerledelsen er høje.

- Jeg håber, at centret kan blive et forskningsmæssigt fyrtårn, hvor forskere og videnspersoner fra både
ind- og udland kan samles på tværs af faggrupper og forskningsinstitutioner, siger Jørgen Goul Andersen.
 

Yderligere information:

Professor Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, tlf.: 99 40 81 73 eller
e-mail: goul@dps.aau.dk.

Læs mere om Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed, Aalborg Universitet, på www.redy.aau.dk

 

 

Nyhedsliste år 2017