BR15-ændringer er nu med i SBi-anvisning

BR15-ændringer er nu med i SBi-anvisning

1. juli 2017 trådte en række ændringer i kraft til Bygningsreglement 2015 (BR15), som gælder frem til 30. juni 2018, hvorefter BR18 står alene. SBi-anvisning 258 om Bygningsreglement 2015 er derfor udkommet i 3. udgave, hvor bygningsreglementets tekst og anvisningsteksten er opdateret med ændringerne til BR15.

Ændringerne vedrører blandt andet:

Sekundære bygninger 

Inden for de bebyggelsesregulerende bestemmelser er krav til opførelse af garager, carporte, udhuse m.m. ændret, så det nu er muligt at opføre et samlet areal på 50 m2 uden byggetilladelse. Begrebet 'småbygninger under 10 m2' er fjernet og en vejledning fra Trafik-, Bygge, og Boligstyrelsen uddyber reglerne om 'sekundær bebyggelse'.

Tilgængelighed 

På tilgængelighedsområdet er krav til niveaufri adgang for fritliggende enfamiliehuse lempet, så der fremadrettet kun er krav om forberedelse til niveaufri adgang ved mindst én yderdør i adgangsetagen. Tilsvarende er krav til elevatorer ved ombygninger lempet, så for eksempel inddragelse af eksisterende tagetage til bolig ikke kræver etablering af elevator.

Indeklima 

På indeklimaområdet er krav til CO2-indholdet i indeluften i daginstitutioner og skoler præciseret, så det nu er 1.000 ppm mod tidligere 0,1 %.

Installationer 

I kapitel 8 om installationer er største ændring, at der er indført krav om funktionsafprøvning af varme- og køleanlæg, ventilationsanlæg, elevatorers energiforbrug og belysningsanlæg.  Kravet er en styrkelse af allerede eksisterende krav til eftervisning af installationers ydeevne i gældende standarder

Desuden er bestemmelser om affaldshåndtering ændret, så bl.a. krav om affaldsskakt er fjernet. Det præciseres samtidig, at tilgængeligheden skal sikres ved arealer til opbevaring af affald.

Ny anvisningstekst 

Anvisningsteksten er opdateret som konsekvens af ændringerne i bygningsreglementet. Blandt andet er der tilføjet information vedrørende opførelse af sekundær bebyggelse. På tilgængeligehedsområdet er tilføjet information vedrørende adgangsareal til affaldsopbevaring og niveuafri adgang for fritliggende enfamiliehuse.

Tilsvarende er litteraturlisten og henvisninger til yderligere information og alment teknisk fælleseje opdateret med seneste udgaver og nyeste udgivelser.

En mere detaljeret liste over ændringerne fremgår af forordet til anvisningen.

 

Læs den nye udgave af SBi-anvisning 258

 

Nyhedsliste år 2017