Aalborg Universitet tager skarpt afstand fra artikel i FORSKERforum

Aalborg Universitet tager skarpt afstand fra artikel i FORSKERforum

Artikel i novembernummeret af FORSKERforum fremsætter på baggrund af indicier og spekulationer usande påstande bl.a. om, at universitetets ledelse fyrede professor efter pres fra vindmølleindustrien. Aalborg Universitet afviser på det skarpeste anklagerne og finder FORSKERforums behandling af påstandene stærkt kritisabel.

Aalborg Universitet (AAU) tager kraftigt afstand fra artiklen ”Vindmølle-lobby krævede forsker fyret” i det netop udkomne nummer af tidskriftet FORSKERforum. Universitetet tilbageviser samtidig på det skarpeste alle anklager om, at professor Henrik Møller blev fyret i 2014 på grund af pres fra vindmølleindustrien.

I FORSKERforum-artiklen ”Vindmølle-lobby krævede forsker fyret” fremsætter journalist Peter Skeel Hjorth (PSH) og professor emeritus Heine Andersen (HA) en række grove anklager imod tidligere dekan på AAU’s Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Eskild Holm Nielsen. Peter Skeel Hjorth beskylder ham bl.a. for at have ført "underhånds-forhandlinger med industrien og "udnytte tomrummet ved rektorskiftet" i 2014 til at fyre Henrik Møller på grund af pres fra vindmølleindustrien, ligesom Heine Andersen anklager ham for "under hånden at kommunikere med vindmølle-industrien" og for at  tilsidesætte principper om forskningsfrihed og ytringsret.

Ingen af disse beskyldninger har hverken PSH eller HA belæg for. Det er stærkt kritisabelt, at PSH og HA fremsætter disse forkerte påstande uden nogen form for dokumentation.

Det er også stærkt kritisabelt, at FORSKERforum åbenlyst overtræder reglerne om god presseskik. Eskild Holm Nielsen får ikke mulighed for at tage til genmæle over for de grove anklager, der rettes imod ham, og FORSKERforum undlader helt at kontrollere, om de oplysninger, der gengives, er korrekte. Bladet udviser heller ikke kritik over for kilderne. Intet sted i artiklen er der taget behørigt forbehold over for PSH og HA’s påstande – til trods for, at de som nævnt ikke er underbyggede og alene udtryk for ophavsmændenes spekulationer.

Flere steder i artiklen fremsættes den påstand, at professor Henrik Møller blev fyret i 2014 på grund af pres fra vindmølleindustrien. Det er faktuelt forkert og en grov anklage mod universitetet og den daværende ledelse.

Afskediget under sparerunde

Henrik Møller blev afskediget under en større sparerunde i 2013/2014, hvor Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet skulle spare 110 millioner. Alle fakultetets institutter blev ramt af besparelserne og over 25 medarbejdere afskediget, ligesom et antal stillinger ikke blev genbesat og kontrakter ikke forlænget.

Institut for Elektroniske Systemer skulle spare i alt 5,2 millioner, hvilket indebar, at to administrative og fire videnskabelige stillinger måtte nedlægges. Udvælgelsen af hvilke stillinger, det skulle være, skete – som på alle andre institutter – i streng overensstemmelse med AAU’s retningslinjer for personalereduktioner grundet i institutionens forhold.

Institutlederen identificerede først de områder, som udviste mindst aktivitet med hensyn til omsætning, publikationer, undervisning og økonomisk sammenhængskraft. I første omgang ramte det instituttets sektion i Esbjerg, som blev nedlagt. Det førte til en personalereduktion på tre forskere.

Ud fra de samme kriterier blev det derefter besluttet, at den sidste videnskabelige stilling skulle findes i Akustiksektionen. Hvilken af sektionens seks videnskabelige medarbejdere, afskedigelsen skulle ramme, blev bestemt ud fra udvælgelseskriterier, som fakultetets samarbejdsudvalg havde drøftet og godkendt. Kriterierne var også forinden drøftet og godkendt i instituttets samarbejdsudvalg.

Udvælgelsen skete derfor på baggrund af kriterier for medarbejdernes publicering, undervisning, hjemtagelse og gennemførelse af eksterne projekter, formidling og ph.d.-vejledning. Det var på baggrund af de kriterier, at valget faldt på Henrik Møller.

Det er korrekt, at direktør for brancheorganisationen Vindmølleindustrien Jan Hylleberg i perioden 2011-2014 i alt fem gange henvendte sig (på mail) til universitetet med bekymring og utilfredshed over Henrik Møller og hans aktiviteter. Tre af henvendelserne kom dog i forbindelse med offentliggørelsen af den såkaldte lydmåler og skete dermed EFTER, at Henrik Møller var blevet afskediget.

Og hverken den daværende dekan eller institutleder Børge Lindberg har på noget tidspunkt oplevet det, som om de var under pres, ligesom ingen af dem har ladet Vindmølleindustriens henvendelser påvirke deres faglige og ledelsesmæssige beslutninger. Det fremgår også tydeligt af mails fra først Eskild Holm Nielsen og senere daværende rektor Finn Kjærsdam, som begge efter en henvendelse fra Vindmølleindustrien i juni 2011 påpegede over for Jan Hylleberg, at Henrik Møller og hans kolleger havde ytringsfrihed.

Henrik Møller blev afskediget efter en fuldt transparent proces gennemført i overensstemmelse med retningslinjer og kriterier gældende for hele fakultetet.

Fejl og fordrejninger

Ud over de fejlagtige påstande om Henrik Møllers afskedigelse og om ”underhåndsforhandlinger” og eftergivenhed over for vindmølleindustrien optræder der følgende fejl og fordrejninger i artiklen:

* Første spalte, linje 7: Henrik Møller var ikke ”vindmølleforsker”. Han var professor i lyd og akustik.

* Første spalte, linje 5-6 efter mellemrubrikken: De to lektorer, som blev ansat i Akustiksektionen i 2013 var allerede ansat på midlertidige kontrakter. Der var altså mere tale om en konsolidering af eksisterende forhold end om en udvidelse af staben. Fastansættelsen af de to skete, inden det stod klart, at instituttet skulle spare.

* Første spalte, linje 9-10 efter mellemrubrikken: Som det fremgår ovenfor, var det ikke alene Henrik Møllers ”eksterne indtjening”, der lå til grund for vurderingen, men også publicering, undervisning, formidling og ph.d.-vejledning.

* Første spalte, linje 10-11: Kriterierne for fyring var IKKE formuleret af dekan og institutleder, men drøftet og godkendt af samarbejdsudvalgene på både fakultetet og instituttet. I begge organer er der et markant flertal af medarbejderrepræsentanter.

* Anden spalte, første afsnit: Henrik Møller var ansat som professor emeritus i sammenlagt over halvandet år. Fratagelsen af Henrik Møllers emeritusstatus skete i øvrigt, fordi Henrik Møller overtrådte AAU’s dekorumkrav og adfærdskodeks ved at ignorere og undsige ledelsens beslutninger. Bl.a. nægtede han at bruge et autosvar, som ledelsen besluttede udsendt fra lydmålerens funktionspostkasse, og som stillede udlån af lydmåleren i bero, indtil en række juridiske spørgsmål omkring udlånet var afklaret. Henrik Møller afviste også at oplyse hvem, lydmåleren havde været lånt ud til. Det skal i den forbindelse nævnes, at universitetet har pligt til at journalisere eksterne henvendelser, og at det ikke er lovligt for et universitet at hemmeligholde sådanne.

* Tredje spalte, linje 2: Det er korrekt, at daværende rektor Finn Kjærsdam i en mail påpegede over for daværende dekan Eskild Holm Nielsen, at lydforskerne havde ytringsfrihed. Men det havde dekanen allerede dagen før i en mail gjort Vindmølleindustriens direktør, Jan Hylleberg’ opmærksom på. Det skete med ordene: ”Det er ikke universitetets prioritering at vælge polemik, men forskerne har ytringsfrihed”.

* Tredje spalte, linje 19: Det var ikke dekanen, men fakultetets samarbejdsudvalg, som opstillede kriterier for, hvem der skulle afskediges i sparerunden. Se ovenfor.

* Tredje spalte, linje 22-23: Henrik Møller blev ikke afskediget, fordi han havde ”for lille ekstern indtjening”, men ud fra kriterier, der også omfattede undervisning, publicering, formidling og ph.d.-vejledning. Se ovenfor.

* Tredje spalte, linje 13-15 efter mellemrubrikken: At fyringssagen mod Henrik Møller blev indledt i januar 2014 skyldtes den almindelige fremdrift i spareplanerne og havde intet med udpegningen af universitetets nye rektor at gøre.

* Sidehistorien ”En skinbegrundelse?”, linje 14-15: I Nordjyske 8. maj 2017 afviste institutleder Børge Lindberg på det skarpeste alle anklager i Peter Skeel Hjorths bog.

* Sidehistorien ”En skinbegrundelse?”, linje 27: Børge Lindberg er ikke dekan, men institutleder.

 

Yderligere oplysninger:

Presseansvarlig Anette Marcher, tlf. 2120 0241, e-mail ama@adm.aau.dk

Strategisk rådgiver Bo Jeppesen, tlf. 6140 4061, e-mail boje@adm.aau.dk

Nyhedsliste år 2017