Professor skal rådgive EU om elektricitet på tværs af lande

Professor skal rådgive EU om elektricitet på tværs af lande

Professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet er blevet udvalgt til en international ekspertgruppe, som skal rådgive Europa-Kommissionen om, hvordan en større del af EU-landenes el-kapacitet kan kobles sammen for at forbedre forsyningssikkerheden.

Udgangspunktet for eksperternes arbejde er en skærpet ambition i den europæiske energisikkerhedsstrategi. Mindst 10 procent af medlemsstaternes el-kapacitet skal ifølge strategien være koblet sammen i 2020, og inden 2030 skal andelen være oppe på 15 procent.

- Fordelene ved større el-sammenkobling på tværs af EU-landene er de samme, som vi har oplevet i Norden, hvor monopoler og beskyttede markeder er blevet presset udefra til bedre ydelse, forklarer Brian Vad Mathiesen.

- Det har givet lavere priser for elforbrugerne og større forsyningssikkerhed. Samtidig tvinger det ejerne af kraftværker til at rette ind efter markedspriserne – særligt på den vedvarende energi. Det er i øjeblikket ikke givet, at kraftværker lukker ned, når der er vedvarende energi, som kan dække behovet alle steder i Europa, påpeger han.

Masser af udfordringer

Ekspertgruppen, som netop har holdt sit første møde i Bruxelles, har til opgave at bane vejen for den øgede sammenkobling ved at se på tekniske og samfundsmæssige udfordringer. Dem er der ifølge Brian Vad Mathiesen en del af. Nogle knytter sig til de vedvarende energiformers voksende udbredelse og det nuværende el-markeds udækkede behov for nye investeringer:

- Det medfører uundgåeligt større udsving, når forsyningen kommer fra vejrafhængige energikilder, hvis produktion som oftest ligger på næsten de samme tidspunkter på tværs af Europa. Det vil også have betydning, når vi vurderer prisstrukturen, hvor spotmarkedet både bliver udfordret af lave marginalomkostninger på vedvarende energi, og af at eksisterende kraftværkskapacitet bliver taget af markedet, vurderer Brian Vad Mathiesen.

Brug for samfundsøkonomiske valg

Et vigtigt motiv for ham til at gå ind i ekspertgruppens arbejde er ønsket om, at der træffes realistiske og samfundsøkonomisk fornuftige valg. Samt at der er langt større transparens i forbindelse med beslutninger om investeringer, hvor omkostningerne i sidste ende havner hos elforbrugerne:

- Det er helt afgørende, at Kommissionen presser på for at få et langt bedre sammenkoblet Europa. Men investeringerne er så store, at der er brug for omhyggelige overvejelser, når man bedømmer, hvilke projekter der skal støttes, og hvilke der ikke skal. Jeg vil gerne bidrage med en mere holistisk vinkel på energisystemer, hvor vi også ser på, hvad det betyder, at vi kobler el sammen med varmesektoren og transportsektoren. Man kan jo både eksportere el mellem lande og til andre sektorer.

Brian Vad Mathiesen forudser, at en af de første hurdler bliver at få offentlighedens accept af de ændringer og investeringer, som den øgede el-sammenkobling nødvendigvis vil medføre. Netop derfor er det også vigtigt med gode vurderinger af de infrastrukturbehov, der i høj grad er rundt omkring i Europa.

Sammenkoblingen kan i nogle tilfælde også være begrundet i et ønske om at udfordre og ændre markedet:

- Fx for at åbne markederne og sikre ens vilkår, så kraftværker også bliver tvunget til at konkurrere med vedvarende energi. Det vil være et særligt problem i tilfælde, hvor sammenkobling ikke er strengt nødvendig, men hvor det kan føre til forandringer, som ellers ville være vanskelige at opnå. Her har EU en nøglerolle at spille, siger han.

Brian Vad Mathiesen mener, at der mange steder i Europa allerede er infrastruktur, som kunne udnyttes langt bedre, hvis man fik et velfungerende marked mellem landene:

- Det forhindres i høj grad af indenlandske hensyn, der så ”eksporteres” til grænsen. Tit skyldes det interne flaskehalse i landene, eller at man burde have delt markeder op i flere dele i landene. Så første skridt er, at vi tager stilling til, i hvor høj grad eksisterende infrastruktur kan udnyttes bedre. Næste skridt er vurderingen af nye forbindelser i lyset af målet om større muligheder for handel og meget mere vedvarende energi.

Yderligere oplysninger

  • EU-info om Europa-Kommissionens beslutning om at nedsætte ekspertgruppen (Commission Expert Group on Electricity Interconnection Targets). Ekspertgruppen sorterer under generaldirektoratet for energi (DG Energy) og den franske generaldirektør Dominique Ristori, som også deltog i det første møde i Bruxelles.
  • Professor  Brian Vad Mathiesen, (download foto), Forskningsgruppen for Energiplanlægning, Institut for Planlægning, AAU, tlf. 9940 7218, mobil 2944 0877.
  • Videnskabsjournalist Carsten Nielsen, Aalborg Universitet, mobil 2340 6554.

Commission Expert Group on Electricity Interconnection Targets.