SBi samler viden om plejeboliger til demente

SBi samler viden om plejeboliger til demente

Nænsom arkitektur med adgang til lys og luft kan øge trivslen hos det stigende antal danskere med demens. Ny anvisning fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet giver overblik over, hvordan plejeboliger til demente indrettes bedst muligt.

Når kommuner og private bygherrer i de kommende år forsøger at afhjælpe den voksende mangel på egnede plejeboliger til demente, kan de hente hjælp i en ny anvisning fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet. Anvisningen samler nemlig viden fra ind- og udland om, hvordan boliger kan indrettes, så det øger trivslen hos personer med demens – en befolkningsgruppe, som inden for en årrække vil stige markant.

- Størstedelen af plejeboliger i dag er indrettet med fokus på fysiske funktionsnedsættelser og tager ikke særligt hensyn til de behov, som mange personer med demens har for at kunne trives, siger rådgiver Lone Sigbrand, der er en af forfatterne bag den ny SBi-anvisning.

En analyse fra Ældre Sagen viser, at omkring to tredjedele af beboerne i plejeboligerne i dag lider af en demenssygdom, men at det samtidig kun er hver 7. plejebolig i Danmark, som er indrettet særligt til denne gruppes behov. Nationalt Videnscenter for Demens anslår, at antallet af danskere med demens vil stige fra ca. 90.000 i 2014 til ca. 150.000 i 2040.

Fælles for de omkring 200 former for demenssygdomme er, at de svækker hukommelsen, orienteringsevnen og evnen til at tænke og handle sammenhængende. Ofte følger der reaktioner som forvirring, frustrationer og aggressioner med en demenssygdom.

International forskning viser, at boligens fysiske indretning har stor betydning for, om demente trives. Det er f.eks. vigtigt med små boliggrupper i overskuelige, skærmede miljøer, ligesom oplevelsen af dagslys og årstidernes skiften er det.

- Personer med demens har behov for nænsom arkitektur, der er overskuelig og let at orientere sig i. De fysiske rammer kan hjælpe beboerne til at klare sig mere selvstændigt i længere tid og kan medvirke til at mindske forvirring, uro og aggressiv adfærd og dermed være med til at mindske medicinforbrug og magtanvendelse, siger Lone Sigbrand, der understreger, at andre beboere også vil have gavn af plejeboliger indrettet med fokus på demens:

- Ofte vil der være tale om almene arkitektoniske kvaliteter, som kan komme en bredt sammensat gruppe til gavn. F.eks. er hjemlige omgivelser helt centralt for personer med demens, men også vigtigt for mange andre beboere.

Anvisningen fra SBi retter sig mod de indledende faser, når nye plejeboliger skal planlægges, eller eksisterende skal renoveres. Både kommunale og private bygherrer, rådgivere og projekterende kan få gavn af anvisningen, som er gratis tilgængelig på www.anvisninger.dk/259 og kan bestilles i trykt form samme sted eller hos Byggecentrum Boghandel på tlf. 70 12 06 00.

Anvisningen fra SBi kan i øvrigt danne baggrund for en ansøgning om midler fra den pulje på 48 mio. kroner, som Sundheds- og Ældreministeriet netop har lanceret til forbedring af eksisterende plejeboliger, så de fysiske rammer kan tage højde for personer med demens. Kommuner, selvejende institutioner og andre, der ejer eller driver plejecentre, kan søge midlerne og anvende dem til f.eks. mindre ombygninger, nyindretning af boliger eller af plejeboligernes fællesarealer.

 

Yderligere oplysninger

Rådgiver Lone Sigbrand, SBi, tlf 2810 4041, los@sbi.aau.dk