Universiteterne skal være Danmarks vækstlokomotiv

Forskning og uddannelse er to af de områder, der i fremtiden skal bidrage til øget innovation i Danmark. Aalborg Universitet sætter derfor ind med nye tiltag for at sikre, at universitetet i samarbejde med erhvervslivet bliver i stand til at løfte fremtidens udfordringer.

Lagt online: 21.12.2012

I kølvandet på regeringens innovationsstrategi præsenterer Aalborg Universitet også sine tanker om, hvordan universitetet i samarbejde med erhvervslivet og det offentlige skal bidrage til at løse fremtidens samfundsmæssige udfordinger.

Pressemeddelelse:


Universiteterne skal være Danmarks vækstlokomotiv

Forskning og uddannelse er to af de områder, der i fremtiden skal bidrage til øget innovation i Danmark. Aalborg Universitet sætter derfor ind med nye tiltag for at sikre, at universitetet i samarbejde med erhvervslivet bliver i stand til at løfte fremtidens udfordringer.

Da regeringen med deltagelse af seks ministre lancerede sin højt profilerede innovationsstrategi, skete det i rammerne af det nye AAU-campus i Sydhavnen. Det er helt unikt, at et universitet udvælges til at danne ramme om et så prestigiøst og tværgående regeringsinitiativ.

- Regeringen sender et stærkt signal, når den vælger at lancere sin nye innovationsstrategi på AAU’s campus i Sydhavnen. Det er et signal om, at universiteterne forventes at gå foran i forhold til at løfte væksten og innovationsudfordringen i Danmark og Europa. Når regeringen har valgt AAU, skyldes det nok også, at vi som universitet netop repræsenterer noget af den energi og succes, der kommer af at være et innovativt forsknings-, studie- og læringsmiljø med internationalt fokus og tæt samarbejde med virksomheder og offentlige institutioner, udtaler prorektor på Aalborg Universitet, Inger Askehave.

Innovative uddannelser er vejen frem
Det primære fokus i regerings nye innovationsstrategi er, at vi i Danmark skal blive bedre til at drage nytte af de store investeringer, vi foretager i forskning og uddannelse. Dette skal blandt andet ske gennem en større innovationskapacitet i uddannelserne, en større grad af vidensudveksling mellem virksomheder og vidensinstitutioner og gennem et større fokus på at levere svar på de samfundsmæssige udfordringer via den offentlige innovationsindsats.

- Først og fremmest lægger jeg mærke til den centrale rolle, som uddannelsernes innovationskapacitet spiller i strategien. Uddannelserne er en helt grundlæggende del af innovationsfødekæden. Her grundlægges kompetencer, kultur og forventninger til egen rolle i samfundet. Jeg vil derfor gerne rose regeringen for, at innovative uddannelser indgår som vigtigt område i innovationsstrategien. Problem og projektbaseret læring lægger op til at tænke nyt og løsningsorienteret, men innovationsstrategien vil give nye mulighed for at videreudvikle studieformen med fokus på at styrke innovationskapaciteten. På AAU har vi allerede taget forskud herpå ved at udvikle forskellige tværfaglige projekter, bl.a. solution hubs i samarbejde mellem virksomheder, offentlige institutioner, UCN og universitetet, understreger dekan på Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet, Lone Dirckinck-Holmfeld.

Tværfagligt samarbejde skaber nye metoder og produkter
Men det er ikke kun på uddannelsessiden, at Aalborg Universitet prioriterer innovationsindsatsen. Repræsentanter fra flere forskningsmiljøer på universitetet har deltaget aktivt i forhold til at levere input til den nye innovationsstrategi.

- Innovation handler om at koble udfordringer, viden og kompetencer på nye måder, og det opstår, når aktører taler sammen på tværs af traditionelle videnskabelige, kulturelle eller sektorielle skel. På humaniora er det en af vores vigtige opgaver at bidrage med indsigt i, hvad det vil sige at være menneske - hvilke håb, forståelser og praksisformer, der er forbundet hermed. Det er indsigter, som nødvendigvis skal integreres, når man ønsker at udvikle nye produkter, metoder og kommunikationsformer, forklarer Lone Dirckinck-Holmfeld.

Forskningen skal løse samfundsmæssige udfordringer
Og netop nye produkter og metoder er helt centrale områder i forhold til de samfundsmæssige udfordringer, Danmark står overfor i de kommende år. Dekanerne på de humanistiske fakulteter på de danske universiteter tog derfor initiativ til en innovationskonference i sommeren 2012, og siden har man på AAU arbejdet videre med at finde en metode til at arbejde med de store samfundsmæssige udfordringer. Det er blevet til projektet: AAUSandpits. Under denne overskrift gemmer en række forskningsworkshops sig, som er opbygget omkring problembaseret forskning. Her vil forskere på tværs af fag og i samarbedje med virksomheder samarbejde om at formulere svar på en givet samfundsmæssig udfordring.

- Når regeringen siger, at den ønsker, at offentlig innovation i højere grad skal være drevet af at levere løsninger til de store samfundsmæssige udfordringer, hænger dette utroligt godt sammen med, hvordan vi driver forskning, uddannelser og formidling på AAU og på humaniora. AAU har en stærk tradition for transdiciplinære tilgange, hvor vi udnytter viden på tværs af vidensområder til at belyse grundforskningsmæssige spørgsmål og udvikle nye løsninger, metoder og produkter.
Sandpit-modellen er et typisk eksempel på en metode for samarbejde, der i sig selv er innovativ, og som forventeligt genererer yderligere innovation i outputtet, fastslår Lone Dirckinck-Holmfeld.

Erhvervslivet skal inddrages
Men innovation skal - som regeringen også lægger op til - ikke kun finde sted i uddannelsessektoren. I fremtiden handler det om et øget samarbejde mellem erhvervslivet, det offentlige og universiteterne, hvilket længe har været et kendetegn for Aalborg Universitet.
Jeg har noteret mig, at regeringen inden for dette indsatsområde lægger stort vægt på samlingen af de aktiviteter, der i dag håndteres af Det Strategiske Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation og Højteknologifonden i et nyt samlet råd, og at en stor del af rådets midler målrettes nye, stor-skala samfundspartnerskaber. Formålet skal være et mere enkelt og lettere styrbart system. Men hvis det nye råd skal blive en succes, er det afgørende, at de nye partnerskaber involverer såvel forskning, erhvervsliv som det offentlige system. Det er også centralt her, at alle videnskabelige discipliner skal inviteres med omkring bordet, da innovationskapaciteten kun kan indfries, hvis vi trækker på alle kompetencer og tilgange, siger Lone Dirckinck-Holmfeld.
 

For yderligere information kontakt:
Dekan Lone Dirckinck-Holmfeld på telefon: 9940 9604, mobil: 2282 2074 eller e-mail: lone@hum.aau.dk