Boliger skal lydisoleres bedre

Det akustiske indeklima i boliger har stor betydning for beboernes sundhed, og i erkendelse af at den hidtidige beskyttelse mod nabostøj har været utilstrækkelig, er der i bygningsreglementet gennemført en skærpelse af kravene til lydisolering mellem lejligheder i etagebyggeri.

Lagt online: 24.11.2011

Dimensionering af bygninger med hensyn til lydforhold betragtes dog ofte som dyrt og kompliceret, og opfyldelse af de skærpede krav er naturligt nok en udfordring for byggebranchen.

Men nu bliver det enklere at projektere etageboliger, så de opfylder bygningsreglementets krav til lydisolering. Det sker med den nye SBi-anvisning 237, Lydisolering mellem boliger – nybyggeri, fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet.

Opfyldelse af funktionskrav
Bygningsreglementets lydkrav for boliger er formuleret som generelle funktionskrav med henvisning til lydklasse C i standarden DS 490, hvad angår grænseværdier for trinlydniveau og lydluftisolation. SBi-anvisning 237 indeholder i forlængelse heraf tabeller med konkrete angivelser af materialer og tykkelser for vægge og etagedæk i kombination med forskellige gulvtyper samt byggetekniske tegninger af samlinger, der kan forventes at efterleve bygningsreglementets krav.

”Vores intention har været at give de projekterende et godt værktøj til at vælge principper for de boligadskillende konstruktioner tidligt i projekteringsfasen, så bygningsreglementets skærpede lydkrav kan opfyldes, og der fås et bedre akustisk indeklima med mindre nabostøj”, forklarer seniorforsker Birgit Rasmussen fra SBi, der har været forfatter på anvisningen sammen med civilingeniør Claus Møller Petersen (Grontmij) og civilingeniør Dan Hoffmeyer (DELTA) om baggrunden for udgivelsen.

Birgit Rasmussen pointerer dog, at anvisningens tabeller i projekteringssammenhæng bør suppleres med beregninger for at optimere løsningerne og for at dokumentere, at den samlede løsning lever op til bygningsreglementets krav.

Fire bygningstyper
Anvisningen tager udgangspunkt i dansk byggeskik og inddeler boligbyggeri i fire bygningstyper efter deres hovedkonstruktioner, som kan være tunge eller lette eller en kombination. For de tre bygningstyper med tunge etagedæk gennemgås de lydmæssige egenskaber sammen med eksempler på samlinger mellem bygningsdelene.

Derudover behandler anvisningen lydforhold i områder i tilknytning til selve boligen, herunder trapperum og gangarealer, vådrum og altaner, ligesom lydisolering i forbindelse med installationer og rum med særligt støjende aktiviteter omtales.

SBi-anvisning 237 henvender sig til projekterende, producenter og entreprenører i byggebranchen og kan også anvendes som lærebog ved ingeniøruddannelser. Anvisningen er på 121 sider, den koster 375 kroner inkl. moms og kan bestilles på www.anvisninger.dk eller på www.sbi.dk/anvisning-237.

SBi afholder kursus om lydisolering mellem boliger i foråret 2012 med udgangspunkt i SBi-anvisning 237. Tilmelding kan ske på www.sbi.dk/kurser.

Til redaktionen: Yderligere oplysninger kan fås hos seniorforsker Birgit Rasmussen.

Se illustrationer