Ny SBi-anvisning omsætter BR10 til praksis

Arkitekter og ingeniører har stor mulighed for selv at udforme konkrete løsninger til byggeprojekter, fordi bygningsreglementet i høj grad stiller funktionsbaserede krav frem for specifikke detailkrav. Det har dog samtidig øget behovet for at forklare, hvordan reglementets bestemmelser kan omsættes til praksis. Derfor har Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet i samarbejde med Erhvervs og Byggestyrelsen siden 2008 stået bag en anvisning, der forklarer reglementet og hjælper til at opfylde dets bestemmelser.

Lagt online: 27.10.2010

Det arbejde fortsætter med det nye Bygningsreglement 2010 (BR10), hvor SBi udgiver den tilhørende SBi-anvisning 230, Anvisning om Bygningsreglement 2010.

"SBi's anvisning om bygningsreglementet er et godt sted at begynde, når man skal udforme et byggeprojekt, fordi den i direkte tilknytning til lovteksten enten anviser løsningsforslag eller henviser til andre informationskilder, hvor man kan finde løsninger til at opfylde bygningsreglementets krav", forklarer seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen, der har været fagredaktør på anvisningen, hvor en lang række af SBi's forskere, men også eksterne branchefolk, har bidraget til indholdet.

"Anvisningen er ikke kun opdateret i forhold til de nye ændringer i bygningsreglementet, men det er også her, man kan finde henvisninger til andre SBi-anvisninger og udgivelser fra byggebranchens forskellige vidensleverandører samt de seneste bekendtgørelser og vejledninger fra myndighederne", siger Ernst Jan de Place Hansen og nævner som eksempler SBi-anvisning 224, Fugt i bygninger, der afløser den kendte SBi-anvisning 178, Bygningers fugtisolering, samt to helt nye anvisninger om håndtering af asbest i byggeriet, SBi-anvisning 228 og 229.
 

Størst ændring vedrørende energi

De største ændringer i Bygningsreglement 2010 i forhold til det tidligere Bygningsreglement 2008 (BR08) drejer sig om at forbedre bygningers energieffektivitet. I kapitel 7 om energiforbrug bliver kravene til nye bygningers energiramme generelt skærpet med 25 procent, samtidig med at der for lavenergibyggeri introduceres en ny 'klasse 2015', som i første omgang er frivillig, men kan blive krav allerede i dag gennem lokalplaner.

Desuden stilles der skærpede krav til efterisolering, når blandt andet taget fornys, og til energieffektiviteten af vinduer ved udskiftning.

I BR10 betegnes vinduers energieffektivitet desuden på en ny måde med værdien Eref, der tager højde for både isoleringsevne (U-værdi) og varmetilskud fra solen (g-værdi). Med BR10 indføres også en række komponentkrav, som skal overholdes i forbindelse med energirenovering.

Derudover er der indført en regel om, at energirenovering i forbindelse med ombygning skal være fugtteknisk forsvarlig. SBi-anvisning 230 indeholder anvisninger til, hvordan dette krav kan håndteres.

Krav om energieffektivitet introduceres i BR10 også i kapitel 6 om indeklima og kapitel 8 om installationer. Det drejer sig om elektrisk belysning, hvor der i erhvervsbygninger stilles krav til lyskildernes virkningsgrad og om anvendelse af bevægelsesmeldere. Derudover er der på ventilationsområdet indført krav om varmegenindvinding ved mekanisk ventilation.

På installationsområdet er der blandt andet indført krav til energimæssig ydeevne af varmepumper.
 

 

Radon og formaldehyd

På indeklimaområdet er der sket skærpelser vedrørende grænseværdier for sundhedsskadelige stoffer. Den tidligere anbefaling om et maksimalt radonindhold i nybyggeri er i BR10 ændret til et krav, og niveauet er samtidig halveret fra 200 til 100 Bq/m3. For eksisterende byggeri er der fortsat tale om en anbefaling, men niveauet for, hvornår det anbefales at foretage foranstaltninger, er ligeledes halveret.

Bestemmelsen om formaldehyd er udvidet til at gælde alle byggevarer, der indeholder formaldehydafgivende stoffer. Det har givet anledning til en præcisering af SBi's anvisninger om brug af sådanne byggevarer.

I daginstitutioner og undervisningslokaler skal ventilation styres efter et maksimalt CO2-indhold.
 

 

Niveaufri adgang

Anvisningerne til kapitel 3 om bygningers indretning er fornyet med hensyn til tilgængelighed, fordi erfaringer fra praksis har givet anledning til nye løsninger, for eksempel ved etablering af niveaufri adgang.

Derudover er anvisningerne til kapitel 5 om brand opdateret, så de svarer til de reviderede brandvejledninger fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, som forventes at udkomme i efteråret 2010 og foråret 2011.

SBi-anvisning 230 henvender sig til alle professionelle parter i byggeriet, særligt projekterende og kommunale byggesagsbehandlere. Anvisningen har samme kapitelstruktur som BR10, og SBi's anvisningstekst ledsages af den fulde reglementstekst samt Erhvervs- og Byggestyrelsens vejledningstekster. Anvisningen er på 396 sider, den koster 575 kr. inkl. moms og kan bestilles hos Byggecentrum Boghandel på shop.bygnet.dk. Anvisningen er tilgængelig i en onlineudgave på www.anvisninger.dk og www.bygningsreglementet.dk.
 

 

Mød forfatterne

I forlængelse af udgivelsen afholder SBi en række seminarer om den nye anvisning, hvor man kan møde nogle af anvisningens forfattere og få svar på spørgsmål om BR10. Seminarerne foregår forskellige steder i landet. Se en opdateret liste på www.sbi.dk/seminarer.

Yderligere oplysninger kan fås hos seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen.