AAU-forsker i hørelse får Spar Nord Fondens Forskningspris 2007

50 unge med normal hørelse, 12 symfoniorkestermusikere samt endnu flere forsøgspersoner har været udsat for en række lydtest for bl.a. at finde ud af, om omfang af og mønster i de lyde, som øret selv producerer, kan sige noget om høreevnen. De omfattende forsøg blev udtænkt og udført af Karen Reuter i forbindelse med hendes ph.d.-studium ved Afd. for Akustik på Aalborg Universitet (AAU).

Lagt online: 11.10.2007

Nu belønnes Karen Reuter for sin originale og grundige forskning i hørelse med Spar Nord Fondens Forskningspris på 250.000 kr. Prisen skal gives til en yngre forsker på AAU, der har afsluttet et særligt excellent forskningsprojekt. Med sin ph.d.-afhandling ”Påvirkning af overeksponeringer på forvrængningsprodukt otoakustisk emission - bredbånd og finstruktur” har den nu 31-årige adjunkt og ph.d. præsteret usædvanlig selvstændig og vidtrækkende forskning.

Det usædvanlige understreges af, at allerede under ph.d.-studiet fik Karen Reuter optaget tre artikler i det nok mest ansete internationale tidsskrift inden for fagområdet, Journal of the Acoustical Society of America. Ingen på Aalborg Universitet havde indgående kendskab til metoderne, da hun startede sit projekt, så hun måtte starte helt fra bunden. Derfor er det ganske bemærkelsesværdigt, at hun ved projektets afslutning publicerer på linje med verdens førende forskere på området.

Vores ører kan ikke kun modtage lyde, de kan også producere lyde, kaldet otoakustiske emissioner (OAE). Tilstedeværelse af OAE er blevet kædet sammen med god hørelse, og begrænset OAE kan hænge sammen med høretab. OAE kan optages med en følsom mikrofon i ørekanalen. Derfor har Karen Reuter afspillet en lyd bestående af en række parvise toner med lidt forskellige tonehøjder og derefter teknisk målt de svage toner, der opstår flere steder i det indre øre for at undersøge og sammenligne de opståede mønstre. OAE afhænger af de indre hårcellers tilstand, som er de mest udsatte, når øret udsættes for kraftig lyd, og kan dermed vidne om et begyndende høretab. Metoden er helt objektiv. Forsøgspersonerne lægger kun øre til og skal ikke selv vurdere lyden.

Væsentlige resultater

Et væsentligt resultat i ph.d.-afhandlingen er en veldokumenteret aflivning af en fremherskende tankegang, at et finstrukturmønster, der ses ved målinger, skulle være særligt velegnet til at forudsige hørekvaliteten. Mønstret fandtes ganske vist hos alle forsøgspersoner og var stabilt over tid, men det viste sig at være højst individuelt og derfor uegnet til generalisering. Derimod vil OAE-niveauet være et mere følsomt mål til at afsløre støjbetinget høretab. Derfor arbejder Karen Reuter i dag på teknisk at eliminere disse finstrukturer, så OAE-niveauet træder tydeligt frem.

Forskningen har vide perspektiver. Resultaterne kan bl.a. få indflydelse på udvikling af bedre objektive høreprøver som et alternativ/supplement til den subjektive prøve, vi kender i dag, hvor vi selv skal sige, om vi kan høre den enkelte tone eller ej. Her kan vores svar være påvirket af mange faktorer, fx træthed og støj og giver derfor ikke et retvisende billede af høreevnen. Men også de tilgængelige objektive test er indtil videre for usikre med én undtagelse. Nyfødte er siden 2004 blevet testet med en objektiv prøve baseret på OAE, idet spædbørn er ret ens derved, at de ikke har været udsat for kraftige lyde, som kan nedsætte hørelsen. På sigt regner man med, at OAE både kan medvirke til en bedre forståelse af, hvordan det indre øre virker og give bedre hjælp til hørehæmmede, bedre forebyggelse af høreskader og mere viden om tinnitus.

Om Karen Reuter

Karen Reuter, der stammer fra Lübeck og har dansk mor og tysk far, kom først til Danmark i 2000 i den hensigt kun at læse ét semester på ingeniøruddannelsen i Akustik. Hun blev imidlertid så optaget af studiet, at hun valgte at blive og færdiggøre sin ingeniøruddannelse med specialisering i Akustik. Et 3-årigt ph.d.-legat fra Oticon Fonden muliggjorde hendes fortsatte forskning i landet. Efter sit ph.d.-forsvar i november sidste år er Karen Reuter blevet ansat som adjunkt på AAU. Hendes forskningsområde er foreløbig blevet styrket med 2 ph.d.-studerende.

Det danske ophold har medførte en dansk samlever, også en AAU-ingeniør, og en 2-årig søn, som snart bliver storebror. Familien er bosat i Kolding.
Interesse for lyd blev oprindeligt startet med Karen Reuters interesse for klassisk musik. Hun er en habil klassisk cellist og spiller gerne, når muligheden byder sig.

Prisoverrækkelse

Dir. Ole Jørgensen, Spar Nord Fonden, vil overrække Karen Reuter forskningsprisen ved Aalborg Universitets Doktorpromoveringsfest den 30. oktober kl. 15.00 i Europahallen, Aalborg Kongres & Kultur Center.

Spar Nord Fondens Forskningspris

  • Det er et udvalg med en repræsentant fra hvert af universitetets fem hovedområder, der udpeger årets prismodtager for Spar Nord Fonden.
  • Udvalget bestod i år af: Lektor Hans Götzsche, Det Humanistiske Fakultet, prof. Birte Siim, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og dir. Thomas Sinkjær, Danmarks Grundforskningsfond, prof. Christian S. Jensen og prof. Niels Olhoff, De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter.
  • Af de 250.000 kr. tilfalder de 50.000 kr. modtageren personligt. Resten skal gå til modtagerens videre forskning, fx ved et udenlandsk universitet eller til indkøb af udstyr.
  • Det er 9. gang prisen uddeles. Sidste års modtager var ph.d. Mads Græsbøll Christensen.
  • Socialforskningsinstituttet vurderer, at 16 % af befolkningen over 18 år har nedsat hørelse, mens det drejer sig om 11 % af befolkningen i den erhvervsaktive alder. (Undersøgelse fra 2003)

Yderligere oplysninger

  • Adjunkt Karen Reuter, Akustik, Inst. for Elektroniske Systemer, tlf. 96 35 87 24, kr@es.aau.dk eller sekretariat: 96 35 87 10.
  • Generel pressekontakt: Alice Bonde, tlf. 96 35 94 92.